israel-Palestine: “It’s Complicated!”…Or Is It? (by John Spritzler)

7.jpg

[EN]

“”” We often hear it said that the Israel/Palestine conflict is complicated. But is it really?

What makes a conflict “complicated?” Take South African apartheid, for example. White South Africans before 1992 responded to criticism of apartheid by insisting that it was a “complicated” issue. Their government said it was “anti-Christian” to oppose it. Racial equality was a noble idea, said many whites, but there were special reasons why it wasn’t a good idea in South Africa. But then, in 1992, South Africa’s President de Klerk, no doubt in response to the growing world wide boycott against apartheid, decided that apartheid needed to be abolished. He made his views known, and he held a referendum on apartheid for whites.

In 1992 the BBC reported that “White South Africans have backed an overwhelming mandate for political reforms to end apartheid and create a power-sharing multi-racial government…In a landslide victory for change, the government swept the polls in all four provinces, and all but one of 15 referendum regions…It won 68.6% of the vote in a record turn-out, which, in some districts exceeded 96%.”

Suddenly, apartheid wasn’t “complicated” any-more, just wrong. Today, few whites admit they ever supported it. It turns out that what had made apartheid “complicated” for white South Africans was the fact that their leaders had said it was right when, in their hearts, white people knew it was wrong. The same thing made many whites in the American South think that slavery, and later Jim Crow, was “complicated” until their leaders stopped supporting these evils.

When one’s respected leaders say one thing and one’s heart says the opposite, the natural and genuine subjective reaction is to believe that the issue is “complicated.” This doesn’t, however, mean it really is.

The conflict in Israel is no more “complicated” than was apartheid or slavery. The root of the conflict is that Israel won’t let the Palestinian refugees return to their country, which is the 78% of Pales-tine now called Israel. They are refugees because in 1948 Jewish leaders (who call themselves Zionists) used military force to drive out 80% of the non-Jews (Palestinians) living in what is now the Jewish state of Israel. They did it because they believed that Israel must have a population that is at least 80% Jewish or else it won’t be a Jewish state. Israel continues to deny the refugees their right of return today. This is the root of the conflict.

Israeli historians, like Ilan Pappe (anti-Zionist) and Benny Morris (extremely pro-Zionist) have thoroughly researched the historical archives and concur that the expulsion took place. Morris says it was a good and necessary thing, and Pappe says it was ethnic cleansing, and wrong.

Jewish leaders say the expulsion of non-Jews from their country is justified because, since all gentiles are, and always will be, latently if not overtly anti-Semitic, Jews need a Jewish state to be safe.

But many Jews suspect that gentiles are no more inherently anti-Semitic than whites are inherently racist. How do such Jews respond when they hear their respected rabbis and other Jewish leaders telling them that it is necessary for Israel to deny Palestinian refugees their basic human right to return to their country, to prevent them from getting to a hospital when they are about to give birth, even to prohibit the few Palestinians who live in Israel from marrying a Jew or from living in good neighborhoods from which non-Jews are presently barred or from building houses for their families in the designated “Arab” towns? These Jews respond by saying to themselves that it is “complicated.”

What would they say, however, if tomorrow their most respected rabbis and Jewish leaders announced that Israel ought to stop denying Palestinians their rights? In short order it would be hard to find a Jew who would admit to having ever supported the denial of those rights.

Once upon a time people said that slavery was complicated. They said that apartheid in South Africa was complicated. But these things were not complicated, just wrong. “””

~~~~~

[RO – traducere adaptata]

“”” Se spune adesea că situaţia din Israel/Palestina este complicată. Dar chiar aşa o fi în realitate?

Ce face ca un conflict să fie “complicat”? Să luăm de exemplu conflictul sud-african. Albii sud-africani de dinainte de 1992 răspundeau criticii la adresa apartheidului insistând că este o problemă “complicată”. Guvernul lor spunea că este “anti-creştineşte” să i te opui. Egalitatea rasială este o idee nobilă, spuneau mulţi albi, dar erau motive speciale pentru care nu era o idee bună în Africa de Sud. Dar apoi, în 1992, preşedintele sud-african deKlerk, fără îndoială ca răspuns la boicotul mondial împotriva apartheidului, a decis că această orânduire trebuia abolită. Şi-a făcut punctul de vedere cunoscut, şi a ţinut un referendum pe problema apartheidului cu albii. În 1992 BBC a transmis: “Sud-africanii albi au sprijinit în proporţie covârşitoare mandatul pentru reforme politice care să pună capăt apartheidului şi să creeze un guvern multi-rasial… Într-o neaşteptată victorie a schimbării, guvernul a câştigat în toate cele patru provincii şi în toate mai puţin una dintre cele 15 regiuni ale referendumului… A câştigat 68,6% dintre voturi într-un scrutin record, care, în anumite districte a depăşit 96%.”

Dintr-o dată, apartheidul nu mai era “complicat”, ci doar greşit. Azi puţini mai admit că l-au sprijinit vreodată. S-a dovedit că ceea ce făcea apartheidul “complicat” pentru sud-africanii albi era faptul că liderii lor le spunea că este corect, în vreme ce, în inimile lor, albii ştiau că este greşit. Acelaşi lucru i-a făcut pe mulţi albi din Sudul Americii să creadă că sclavia era “complicată” până când liderii lor au încetat să mai sprijine acest rău.

Atunci când un lider respectat spune un lucru şi inima cuiva spune exact opusul, reacţia subiectivă naturală şi ingenuă este să considere că problema este “complicată”. Asta nu înseamnă, totuşi, că aşa este în realitate.

Conflictul din Israel nu este mai “complicat” decât a fost apartheidul sau sclavia. Rădăcina conflictului este că Israelul nu permite refugiaţilor palestinieni să se întoarcă în ţara lor, care este 78% din Palestina numită acum Israel. Ei sunt refugiaţi pentru că liderii evrei din 1948 (care se numeau pe ei înşişi zionişti) au utilizat forţa militară pentru a-i alunga pe 80% dintre non-evreii (palestinienii) care locuiau în ceea ce este acum statul evreiesc Israel. Au făcut-o pentru că credeau că Israelul trebuie să aibă o populaţie care să fie în proporţie de cel puţin 80% evreiească altfel nu va fi un stat evreiesc. Israelul continuă şi azi să nege dreptul refugiaţilor de a se întoarce. Aceasta este rădăcina conflictului.

Istorici israelieni, ca Ilan Pappe (anti-zionist) şi Benny Morris (extrem de pro-zionist) au cercetat amănunţit arhivele istorice şi au ajuns la ideea că expulzarea a avut loc. Morris spune că a fost un lucru bun şi necesar, iar Pappe spune că a fost epurare etnică, un lucru greşit.

Liderii evrei spun că expulzarea non-evreilor din ţara lor este justificată pentru că, dat fiind că gentilii sunt, şi vor fi întotdeauna, în mod latent dacă nu deschis anti-semiţi, evreii au nevoie de un stat evreiesc pentru a fi în siguranţă.

Dar mulţi evrei bănuiesc că gentilii nu sunt mai mult inerent anti-semiţi decât sunt albii inerent rasişti. Cum răspund aceşti evrei atunci când îi aud pe rabbinii lor respectaţi şi pe alţi lideri evrei spunându-le că este necesar pentru Israel să refuze refugiaţilor palestinieni dreptul lor omenesc primordial de a se întoarce în ţara lor, să-i împiedice să ajungă la un spital atunci când sunt pe punctul de a da naştere, ba chiar să interzică puţinilor palestinieni care trăiesc în Israel să se căsătorească cu un evreu sau să trăiască în cartierele bune în care non-evreii nu au în prezent acces sau să-şi clădească locuinţe pentru familiile lor în oraşele desemnate ca fiind “arăbeşti”? Aceşti evrei răspund spunându-şi că este “complicat”.

Ce-ar spune, totuşi, dacă mâine cei mai respectaţi rabbini şi lideri evreieşti ar anunţa că Israelul trebuie să înceteze să mai refuze drepturile palestinienilor? La scurtă vreme ar fi greu să mai găseşti un evreu care ar admite că a sprijinit vreodată refuzul acestor drepturi.

Cândva oamenii spunea că sclavia este complicată. Spuneau că apartheidul în Africa de Sud este complicat. Dar aceste lucruri nu erau complicate, ci doar greşite. “””

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: