“We Are Already Dead”: Avraham Burg Attacks the Jewish State, the “Zionist Ghetto” (by Michel Bole-Richard)

end-of-zionism.jpg

[EN]

“””

“To define the State of Israel as a Jewish state is the key to its end. A Jewish state is explosive. It’s dynamite.” These are remarks of the former speaker of the Knesset from 1999 to 2003 and former chairman of the Jewish Agency, Avraham Burg.

Mr. Burg never minced his words, but, in an interview published on Friday, 8 June in the Haaretz daily, this politician turned businessman goes so far as to characterize Israel, the country he left to live in France, as “Zionist ghetto.” He believes that it is time to denounce the theory of Theodor Herzl, reckoning that, after the creation of Israel, Zionism should have been abolished. When asked what he thinks of a democratic Jewish State, he says: “People find this very comfortable. It’s lovely. It’s schmaltzy. It’s nostalgic. It’s retro. It gives a sense of fullness. But ‘Jewish-democratic’ is nitroglycerine.”

Author of a book, Defeating Hitler, this ex-pillar of the pacifist movement Peace Now plans to call into question the Law of Return which makes it possible for any Jew to come to live in Israel. He feels that this law is “the mirror image of Hitler”: “I don’t want Hitler to define my identity.”

This advocate for dialogue with the Palestinians describes Israeli society as “paranoid,” thinks that “the separation fence is a fence against paranoia,” and opposes “xenophobia.” He notes that “We have crossed so many red lines in the past few years.” There is, according to him, “a very good chance that a future Knesset in Israel . . . will prohibit sexual relations with Arabs. We are already dead. We haven’t received the news yet, but we are dead. It doesn’t work anymore.”

Mr. Burg compares the state of Israeli society against the Arabs to that of Germany during the rise of Nazism, highlighting “the centrality of militarism in our identity. The place of reserve officers in society. The number of armed Israelis in the streets. Where is this swarm of armed people going? The expressions hurled publicly: ‘Arabs out.'”

Defining himself as a citizen of the world, he calls the occupation of the West Bank an “Anschluss” and predicts “an infinite explosion.” And to conclude: “The Israeli reality is not exciting. People are not willing to admit it, but Israel has reached the wall. Ask your friends if they are certain their children will live here. How many will say yes? At most 50 percent. In other words, the Israeli elite has already parted with this place. And without an elite there is no nation.” “”” [This article appears in the 10 June 2007 issue of Le Monde. Translation in english by Yoshie Furuhashi. ]

~~~~~

[RO – traducere adaptata]

“”” “A defini statul Israel ca stat evreiesc este cheia pierderii sale. Un stat evreiesc, e exploziv, e dinamită”. Cuvintele sunt cele ale ex-preşedintelui Knessetului din perioada 1999-2003 şi ex-preşedinte al agenţiei evreieşti, Avraham Burg.

Domnul Burg n-a fost niciodată prea temperat în declaraţii, dar, în interviul publicat vineri 8 iunie în cotidianul Haaretz, acest politician reconvertit la afaceri merge până la a califica Israelul, ţară pe care a părăsit-o pentru a trăi în Franţa, drept “ghetto zionist”. El consideră că a venit timpul denunţării teoriei lui Theodor Herzl, considerând că după crearea Israelului zionismul ar fi trebuit să fie abolit. Atunci când este întrebat ce crede despre un stat evreiesc democratic, răspunde: “E confortabil, e simpatic, sentimental, e retro. Aşa ceva conferă un sentiment de plenitudine, dar e nitroglicerină.”

Autorul unei cărţi, Să-l învingi pe Hitler, ex-stâlpul mişcării pacifiste Pacea Acum preconizează punerea sub semnul întrebării a legii reîntoarcerii, care permite oricărui evreu să vină şi să trăiască în Israel. El consideră că această lege este “oglinda imaginii lui Hitler” şi nu doreşte ca “Hitler să-i definească identitatea”.

Militantul dialogului cu palestinienii califică societatea israeliană drept “paranoiacă”, crede că “zidul de separaţie provine din această paranoia” şi se revoltă împotriva “xenofobiei”. Constată că “numeroase linii roşii au fost încălcate în cursul anilor din urmă”. Există, după el, “şanse serioase ca următorul Knesset să interzică relaţiile sexuale cu arabii. Suntem deja morţi, dar nu o ştim încă. Asemenea lucruri nu mai merg.”

Domnul Burg compară starea societăţii israeliene în raport cu arabii cu aceea a Germaniei în momentul ascensiunii nazismului, subliniind “caracterul central al militarismului în identitatea noastră. Locul pe care ofiţerii în rezervă îl ocupă în societate. Numărul israelienilor înarmaţi de pe străzi. Unde se îndreaptă roiul ăsta de oameni cu arme? Ei spun public: “Arabii afară!”.

Definindu-se ca cetăţean al lumii, califică ocupaţia Cisiordaniei drept “Anschluss” şi prezice “o explozie fără sfârşit”. Şi concluzionează: “Realitatea israeliană nu este grozavă, dar oamenii nu vor s-o admită. Suntem la baza zidului. Întrebaţi-vă prietenii dacă sunt siguri că urmaşii lor vor trăi aici. Cel mult 50% vă vor spune că da. Altfel spus, elita israeliană a plecat deja, şi fără elită nu există naţiune.” “””

Advertisements

One Response to ““We Are Already Dead”: Avraham Burg Attacks the Jewish State, the “Zionist Ghetto” (by Michel Bole-Richard)”

  1. […] Djiin Of Truth wrote an interesting post today onHere’s a quick excerpt [EN] “”” “To define the State of Israel as a Jewish state is the key to its end. A Jewish state is explosive. It’s dynamite.” These are remarks of the former speaker of the Knesset from 1999 to 2003 and former chairman of the Jewish Agency, Avraham Burg. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: