On the use of the term “genocide” in the Israeli-Palestinian conflict. (by Daniel Vanhove)

nuclear_blast.jpg

[EN]

*** Translation from ROMANIAN (to english), by Hector Brutacu .

“”” The interesting question is open and debate seems to be … I tend to think that these equivocations on the appropriate term or not “genocide” especially reveal our alienation (consciously or unconsciously) for use authorized or not some words rather than others …

Inevitably, certain words and connotations are likely to be subjected to a grid precise, particularly when their use recalled from near or far, the Jewish genocide perpetrated under the Nazi regime. What some do not hesitate to reach the rank of single genocide in history. All other n’accédant not to “label”… All this does it not, we report undoubtedly, a certain guilt, palpable even in the use of a word, as if he This should be “earned” by the situation it covers … Beware therefore … Of ourselves, for a start.

Deviate from the definition used by the UN in favour of one that would give a particular speaker (on the basis of what? His opinion … or his personal feeling is it a better criterion?) Does I think not an appropriate approach. Because it opens the door to any interpretation, according to the “camp” in which it is located, when the opinion is issued, and a crowd of more subjective criteria as much the other. Quite the contrary, I believe that in this case (as in others), should stick as close to what the United Nations proposes, in order to avoid an interpretation (and as a result, a justice) geometry variable. Maybe it is interesting to talk Ilan Pappé as “slow genocide” … Which refers to another UN terminology when it comes to conflict of “low, medium or high intensity” … This kind of nuance is useful, as long as it does not serve to disguise a reality …

So I think when we look at the criteria UN base (abcde points, below) that allow or not the use of the word “genocide”, several of these criteria, if not all authorized in the conflict unfolding in Palestine. And if we are so reluctant, is not because we have not yet paid ourselves aware of our problems vis-à-vis the Jewish genocide and that we will automatically sticking a quantitative notion of casualties? (But from what?) Reflecting perhaps a form of alienation …

Also, is there a single term that is truly appropriate? Is not this a new form of alienation? The most objectively as possible, and within the framework defined by the United Nations, is not there in the Palestinian situation, at the same time: a policy of apartheid, leading to a transfer and ethnic cleansing which over time and the events that followed in this deadly logic, is positively genocide … Slow?

For my part, and in my next book, it is in those terms that I speak. I do not censorship on this terminology, because I believe that a form of genocide is effectively enforced by the Israeli strategists who have the art of “play” on these limits … We lock up prisoners of our own language …

______________
In the United Nations Convention of 9 December 1948 for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, it means when one of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part , a national, ethnical, racial or religious group as such:
______________


A. Killing members of the group;

B. Causing serious bodily or mental harm to members of the group;

C. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;

D. Measures to prevent births within the group;

E. Forcibly transferring children of the group to another group. “””

~~~~~

[RO]

“”” Această chestiune interesantă este deschisă şi pare să suscite dezbateri… Aş fi tentat să cred că tergiversările în privinţa faptului că termenul de “genocid” este sau nu potrivit ţin mai ales de alienarea noastră (conştientă sau inconştientă) în raport cu utilizarea autorizată sau nu a anumitor cuvinte în raport cu altele…

Inevitabil, anumite cuvinte sunt conotate şi par că trebuie să fie supuse unei grile de lectură foarte precisă, şi îndeosebi atunci când utilizarea lor aminteşte de aproape sau de departe genocidul evreiesc perpetrat sub regimul nazist. Pe care unii nu ezită să-l ridice la rangul de singurul genocid al Istoriei. Toate celelalte nu acced la această “etichetă”… Toate acestea nu traduc, fără ca noi să ne dăm seama prea bine fără îndoială, o anume culpabilitate, palpabilă până şi în utilizarea însăşi a unui cuvânt, ca şi cum acesta ar trebui să fie “meritat” de situaţia pe care o acoperă? Să fin prudenţi deci… în raport cu noi înşine, pentru început.

Renunţarea la definiţia pe care o dă Organizaţia Naţiunilor Unite în favoarea uneia pe care ar da-o cutare sau cutare intervenient (pe ce bază?… părerea sau sentimentul lui personal este un criteriu superior!?) nu mi se pare un demers potrivit. Pentru că el deschide uşa spre orice interpretare, în funcţie de “tabăra” în care este situată, din momentul în care părerea este emisă, şi spre o mulţime de criterii unul mai subiectiv decât celălalt. Dimpotrivă, cred că în acest caz (ca şi în altele), ar fi mai potrivit să ne ţinem cât de aproape se poate de ceea ce propune ONU, pentru a evita orice interpretare (şi concomitent, o justiţie) cu geometrie variabilă. Poate că este interesant să vorbim, ca Ilan Pappe, de “genocid lent”… ceea ce trimite la o altă terminologie a ONU privind conflictele de “intensitate joasă, medie sau înaltă”… Acest tip de nuanţă se poate dovedi util, cu condiţia să nu servească la camuflarea unei realităţi…

Cred deci că atunci când se examinează criteriile ONU de bază (punctele a, b, c, d, e de mai jos) [1] care permit sau nu utilizarea cuvântului “genocid”, mai multe dintre aceste criterii, dacă nu chiar toate, ne permit să folosim acest cuvânt în raport cu ceea ce se derulează în Palestina. Şi dacă suntem totuşi atât de reticenţi când s-o facem, nu este pentru că nu ne-am reglat încă noi înşine problemele de conştiinţă în raport cu genocidul evreiesc şi ne agăţăm automat de o noţiune cantitativă a victimelor? (Dar atunci de la ce număr în sus ar trebuie atribuit termenul?) Ceea ce traduce poate o formă de alienare…

De altfel, un singur termen ar trebuie să fie cu adevărat potrivit în raport cu drama palestiniană? Nu este aceasta o nouă formă de alienare? Cel mai obiectiv posibil, şi în cadrul definit de ONU, nu există în situaţia palestiniană, concomitent: o politică de apartheid, antrenând un transfer şi o epurare etnică ce de-a lungul timpului şi al evenimentelor care se înlănţuie într-o logică ucigaşă, ia aspecte de genocid… lent?

În ceea ce mă priveşte, şi în viitoarea mea carte, în aceşti termeni tratez problema. Nu mă cenzurez în privinţa terminologiei, pentru că sunt convins că o formă de genocid este efectiv pusă în aplicare prin strategiile israeliene care au arta de a “juca” în privinţa limitelor… până când ne închid în ele, prizonieri ai propriului nostru limbaj…

Notă:

În Convenţia Naţiunilor Unite din 9 decembrie 1948 pentru Prevenirea şi represiunea Crimei de genocid, acesta este înţeles atunci când unul din actele ce vor fi enumerate imediat este comis cu intenţia de a distruge, complet sau parţial, un grup naţional, etnic, rasial sau religios, cum ar fi:

A – Uciderea membrilor grupului;
B – Atingere gravă la integritatea fizică sau mentală a membrilor grupului;
C – Supunerea intenţionată a grupului la condiţii de existenţă care ar putea antrena distrugerea sa fizică totală sau parţială;
D – Măsuri vizând împiedicarea naşterilor în sânul grupului;
E – Transferul forţat al copiilor unui grup la un alt grup. “””
[ SOURCE ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: