ISMAÏL HANIYEH: “The AVEUGLEMENT” OF EAST EUROPEAN “DÉCEVANT” (by Michel-Richard Bôle)

[EN]

“”” What prevents the release of Israeli Corporal Gilad Shalit, kidnapped on June 25, 2006?
— We have always endeavoured to end the suffering of Corporal Shalit and we give more importance to his release that the Israelis themselves. But we must not forget that there are 11 000 Palestinian prisoners jailed in Israel who suffer the same way. We presented a list of prisoners to release and was refused. The Israelis do not want to respond to requests made by the parties of the Palestinian resistance.

After the release of BBC journalist Alan Johnston, is what you’ve been disappointed by the reactions of the international community, including Europeans?
— First, the Europeans’ position is disappointing, with or without the release of Johnston. The real problem is the occupation and suffering of the Palestinian people. This is the first time in history that the international community supports the occupier against the occupied. The European decision is a blindness. What we have done for the release of Johnston corresponds to our principles, our traditions and our beliefs. From the beginning we said that this abduction contributed to sully the image and the Palestinian cause. That is why it was necessary to put an end without waiting for a reward policy.

Is it that Hamas did not err in taking power in Gaza and destroying the efforts of the government of national unity?
— We have always been in favour of a national unity government, even before its formation. But there is also always had, within Fatah, a current opposed to a political partnership, which has never accepted the results of the elections of 25 January 2006. His behavior has demonstrated that he was allied with outsiders who provided weapons and money. This faction was planning a coup against Palestinian legitimacy. The support came from Israel and the USA. This current Palestinian had tried to destabilize the government directly from the elections with the same players. In summary, the national unity government is not responsible for what happened. There was an emergency and we have responded.

But that does he not the end of the Palestinian state comprising the Gaza Strip and the West Bank?
— We must see the reality. These fifteen years you would expect the creation of a Palestinian state, which still does not exist. Before you say that something has disappeared, it must have existed.

Hamas has always fought for the creation of a Palestinian state. He always fought against corruption and he has always fought against the occupier. The conduct of Hamas has always been motivated by that goal and nothing else. The Gaza Strip is for all the Palestinian people. This is not the property of Hamas and the people of Gaza is part of the Palestinian people. We do not accept the separation.

Do you want to create an Islamic state?
— We do not want to create an Islamic emirate. This is not true, these are false accusations.

You just have to go see in the streets of Gaza. Life has not changed. We have strengthened security, personal freedoms. We are in favour of human rights.

Mahmoud Abbas, president of the Palestinian Authority accuses Hamas to provide a gateway to Al Qaeda in the Gaza Strip. Abu Mazen (nom de guerre of Mahmoud Abbas) knows better than anyone that this is untrue. There is no relationship between Hamas and Al Qaeda.

Recent statements by Zawahiri, (number two of Al Qaeda) demonstrated since he criticized Hamas. We know very well that those who want to assimilate Hamas and Al Qaeda do to discredit us.

Mahmoud Abbas said he “never n’ouvrirait any dialogue” with Hamas?
— We are for dialogue because it is the only solution. We will not set any conditions. Abu Mazen spoke in haste. He knows very well that the recognition of our legitimate rights can be achieved only if there is union and the union is through dialogue.

The Gaza Strip is an open-air prison. What do you intend to do so crossing points are open again?
— There is an Arabic proverb which says: “It struck me, then he cried, and after he went to lodge a complaint against me.” Gaza is cordoned off for seven years, since the beginning of the (second) intifada. The situation has only deteriorated. It got worse after the January elections in 2006. We face an air embargo, land and sea. In the West Bank is roughly the same thing. The reality is that the Palestinian people are trapped by the occupant. And this, this is not the fault of Hamas. All accusations against us are used to hide the fact that reality. I am counting a lot on my people and their patience. We will not give up and we activate with Arab and Islamic countries to make pressure on the occupant so that the doors open.

Do you support the deployment of an international force, as called Mahmoud Abbas?
— Absolutely not, because it would be a new form of control of the Palestinian people, a way of interfering in internal Palestinian affairs. The entire training Palestinian refuses the presence of an international force.

Do you still think a Palestinian state within the 1967 borders?
— Our position is always the same. A Palestinian state within the borders before the 1967 war with East Jerusalem as its capital. It is our goal, then with a long-term truce with Israel. “””

~~~

[RO – traducere adaptata]

“”” Michel Bôle-Richard: Ce anume împiedică eliberarea caporalului israelian Gilad Şalit, făcut prizonier în 25 iunie 2006?

Ismail Haniyeh: Noi am vegheat întotdeauna la terminares suferinţelor caporalului Şalit şi dăm mai mare importanţă eliberării sale decât israelienii înşişi. Dar nu trebuie să uităm că există 11.000 de prizonieri palestinieni întemniţaţi în Israel, care suferă în acelaşi mod. Am prezentat o listă a deţinuţilor care trebuie eliberaţi şi ea a fost respinsă. Israelienii nu vor să răspundă cererilor care au fost formulate de către partidele rezistenţei palestiniene.

M.B.-R.: După eliberarea jurnalistului Alan Johnston de la BBC, aţi fost dezamăgit de reacţiile comunităţii internaţionale, mai ales ale europenilor?

I.H.: Înainte de toate, poziţia europenilor este dezamăgitoare, cu sau fără eliberarea lui Johnston. Adevărata problemă este aceea a ocupaţiei şi a suferinţei poporului palestinian. Este pentru prima dată în istorie când comunitatea internaţională susţine ocupantul împotriva ocupatului. Decizia europeană ţine de o orbire.

Ceea ce am făcut noi pentru eliberarea lui Johnsont corespunde principiilor, tradiţiilor şi convingerilor noastre. Încă de la început, noi am zis că această răpire contribuie la murdărirea imaginii şi a cauzei palestiniene. Pentru asta trebuie să-i punem punct, fără să aşteptăm o recompensă politică.

M.B.-R.: Hamas n-a comis o eroare luând puterea în Gaza şi distrugând eforturile guvernului de uniune naţională?

I.H.: Noi am fost întotdeauna în favoarea unui guvern de uniune naţională, chiar înainte de formarea lui. Dar în egală măsură a fost întotdeauna, în sânul Fatahului, un curent opus unui parteneriat politic şi care nu a acceptat niciodată rezultatele alegerilor din 25 ianuarie 2006. Comportamentul lui a demonstrat că era aliat cu elemente din exterior care i-au furnizat arme şi bani.

Această facţiune planifica o lovitură de stat împotriva legitimităţii palestiniene. Susţinerea venea de la Israel şi de la Statele Unite. Acest curent palestinian încercase să destabilizeze guvernul direct ieşit din alegeri cu aceeaşi actori. Pe scurt, guvernul de uniune naţională nu este responsabil de ceea ce s-a întâmplat. Era o situaţie de urgenţă şi noi am răspuns.

M.B.-R.: Dar asta nu înseamnă sfârşitul statului palestinian conţinând Fâşia Gaza şi Cisiordania?

I.H.: Trebuie să vedem realitatea în faţă. Sunt cinsprezece ani de când se aşteaptă crearea statului palestinian, care în continuare nu există. Înainte de a spune că ceva a dispărut, trebuie să fi existat.

Hamas s-a bătut întotdeauna pentru crearea statului palestinian. S-a bătut întotdeauna împotriva corupţiei şi a luptat întotdeauna împotriva ocupantului. Comportamentul Hamasului a fost întotdeauna motivat de acest obiect şi de nimic altceva. Fâşia Gaza este în întregime a poporului palestinian. Nu este proprietatea Hamasului şi poporul din Gaza face parte din poporul palestinian. Noi nu acceptăm separaţia.

M.B.-R.: Vreţi să creaţi un stat islamic?

I.H.: Nu vrem crearea unui emirat islamic. Nu este adevărat, acestea sunt false acuzaţii.

Nu aveţi decât să mergeţi să vedeţi pe străzile Gazei. Viaţa nu s-a schimbat. Am întărit securitatea, libertăţile personale. Suntem în favoarea drepturilor omului.

M.B.-R.: Mahmud Abbas, preşedintele Autorităţii Palestiniene, acuză Hamas de furnizarea unei porţi de intrare pentru Al-Qaida în Fâşia Gaza.

I.H.: Abu Mazen [numele de război al Mahmud Abbas] ştie mai bine decât oricine că aceasta este fals. Nu există nici o relaţie între Hamas şi Al-Qaida.

Recentele declaraţii ale lui Zawahiri [numărul doi din Al-Qaida], o demonstrează pentru că el critică Hamasul. Ştim foarte bine că cei care vor să asimileze Hamas şi Al-Qaida o fac pentru a ne discredita.

M.B.-R.: Mahmud Abbas a declarat că “nu ar da curs niciodată nici celui mai mic dialog” cu Hamas?

I.H.: Suntem pentru dialog, căci aceasta este singura soluţie. Nu fixăm nici o condiţie. Abu Mazen a vorbit în mod precipitat. Ştie foarte bine că recunoaşterea drepturilor noastre legitime nu se va face decât dacă există uniune, şi uniunea se obţine prin dialog.

M.B.-R.: Fâşia Gaza este o închisoare sub cerul liber. Ce speraţi să faceţi pentru ca punctele de trecere să fie din nou deschise?

I.H.: Un proverb arab spune: “M-a lovit, apoi a plâns, şi la urmă a mers să facă o plângere împotriva mea.” Gaza e sub asediu de şapte ani, de la începutul [celei de-a doua] Intifada. Situaţia nu a făcut decât să se degradeze. Este şi mai rău după alegerile din ianuarie 2006. Suntem supuşi unui embargou aerian, terestru şi maritim. În Cisiordania e aproximativ acelaşi lucru. Realitatea este că poporul palestinian este întemniţat de ocupant. Şi asta nu este din vina Hamasului. Toate acuzaţiile împotriva noastră nu servesc decât la escamotarea realităţii.

Mă bizui mult pe poporul meu şi pe răbdarea lui. Noi n-o să stăm cu mâinile încrucişate şi vom face demersuri la ţările arabe şi islamice pentru ca ei să facă presiuni asupra ocupantului astfel încât porţile noastre să se deschidă.

M.B.-R.: Sunteţi favorabil desfăşurării unei forţe internaţionale, aşa cum doreşte Mahmud Abbas?

I.H.: Câtuşi de puţin, căci ar fi o nouă formă de controlare a poporului palestinian, o metodă de amestec în afacerile interne palestiniene. Totalitatea formaţiunilor palestiniene refuză prezenţa unei forţe internaţionale.

M.B.-R.: Sunteţi în continuare în favoarea unui stat palestinian în frontierele din 1967?

I.H.: Poziţia noastră este în continuare aceeaşi. Un stat palestinian în frontierele dinainte de războiul din 1967 cu capitala la Ierusalimul de Est. Acesta este obiectivul nostru, urmat de acela a unui armistiţiu de lungă durată cu Israelul. “””

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: