Entire Palestinian village threatened with expulsion ( by Saed Bannoura) – Sunday June 22, 2008 International Middle East Media Center (IMEMC)

[EN]

“”” Israeli military forces have told the residents of the village of Arab ar-Ramadin that they will all be expelled from their homes in the coming weeks, as part of the Israeli project of expansion onto Palestinian land in the West Bank.

Since the Israeli government began construction of their Annexation Wall on the village’s land in 2004, the residents of Arab ar-Ramadin have maintained an increasingly tenuous hold on their ancestral lands, which have been rendered inside ‘Israeli’ area, due to the placement of the Wall.

There has been a low-intensity siege warfare on the village since 2004, in which residents have been forced to show an ID card which has not been issued to them, harassed at checkpoints and refused entry to their homes under the force of the Israeli military.

On June 5, an Israeli military commander, accompanied by a force of 20 soldiers, arrived in the northern part of Arab ar-Ramadin. The commander informed the head of the community that the village needed to move to the other side of the Wall. Upon the villagers refusal to cooperate, Occupation forces threatened them, stating that they would be forced to leave.

If the eviction is carried out, 207 people will be expelled; 30 homes and animal pens will be destroyed and an estimated 1,500 sheep, the main source of income for the people, will be adversely affected. Since 2004 demolition orders have been issued to the village. The most recent demolition took place in March of this year, when residential structures housing 10 people were bulldozed.

Since the building of the Wall, daily life in Arab ar-Ramadin has become a constant struggle. The village, which is located in the same pocket as Ras Tireh, Wadi Rasha, and Daba, is isolated by the Wall and the Alfe Menashe settlement from the rest of the West Bank. People are consistently harassed or completely barred passage at the gates that close them off from the rest of the world. Furthermore, they are unable to bring in fodder for the sheep as the Occupation military prohibits both the crossing of vehicles and anyone without a permit.

Arab ar-Ramadin does not have schools within the village. As of 2003, 46 students were travelling daily to Habla and six high school and two university students were studying in Qalqiliya city. Habla was, prior to the Wall, a 2.5 km walk for the students, today they must walk 5 km and await the opening of one of the Wall’s gates.

At least 2,339 dunums of the village’s land have been confiscated in the southern area for the Wall. Some of these lands are used for grain (839 dunums) and the rest (1500 dunums) are pasturelands used for grazing animals.

According to the Popular Committee Against the Wall, the case of Arab ar-Ramadin is symptomatic of the Occupation’s policy of ethnic cleansing. This project is paired with the creeping expansions of the Wall, settlements, settler-only roads, checkpoints and a complex of military orders and restrictions that creates permanent pressure on the Palestinian population centres. Villages like Arab ar-Ramadin, which are surrounded completely by the Wall and settlements, live with the most serious threat.

Currently, there are 14 villages with a total population of 6,314 inhabitants that face the imminent destruction of their homes and expulsion from their land. “””

~~~

[RO]

“”” Forţele militare israeliene le-au zis rezidenţilor din satul Arab ar-Ramadin că vor fi cu toţii evacuaţi din casele lor în următoarele săptămâni, ca parte al unui proiect israelian de expansiune pe pământurile palestiniene din Cisiordania.

De când guvernul israelian a început construirea Anexei la Zid pe pământul satului în 2004,rezidenţii din Arab ar-Ramadin au menţinut cu o subtilitate crescândă proprietatea pământurilor lor ancestrale, care au fost încadrate înăuntrul zonei „israeliene”, din cauza plasării Zidului.

Încă din 2004 asupra satului este un asediu, de intensitate mică, în care rezidenţii sunt obligaţi să prezinte un document de identitate care nu le este eliberat, hărţuiţi la punctele de control şi le este refuzată intrarea în propriile case sub forţa armatei israeliene.

Pe 5 iunie, un comandant al armatei israeliene, acompaniat de o forţă de 20 de soldaţi, a ajuns în partea de nord a Arab ar-Ramadin. Comandantul a informat şeful comunităţii că satul trebuie să se mute de partea cealaltă a Zidului. Pe baza refuzului de cooperare al sătenilor, Forţele de Ocupare i-a ameninţat, declarând că vor fi forţaţi să plece.

Dacă evacuarea este dusă până la capăt, 207 de oameni vor fi expulzaţi; 30 de case şi ţarcuri pentru animale vor fi distruse şi aproximativ 1.500 de oi, principala sursă de venit pentru săteni, vor fi afectate în mod negativ. Din 2004 au tot fost eliberate ordine de demolare pentru sat. Cea mai recentă demolare a avut loc în luna martie a acestui an, când structurile aparţinând localnicilor, care adăposteau 10 oameni, au fost dărâmate de buldozere.

Înca de la construirea Zidului, viaţa de zi cu zi în Arab ar-Ramadin a devenit o luptă continuă. Satul, care este localizat în aceeaşi zonă izolată ca Ras Tireh, Wadi Rasha şi Daba, este izolat de către Zid şi aşezarea Alfe Menashe, de restul Cisiordaniei. Oamenii sunt hărţuiţi în mod continuu sau le este interziă complet trecerea la porţile care îi închid faţă de restul lumii. Mai ales că nu pot să aducă fân pentru oi, deoarece armata Ocupaţiei interzice atât trecerea vehiculelor cât şi a oricui nu are permis.

Arab ar-Ramadin nu are şcoli în limitele satului. Începând din 2003, 46 de studenţi călătoreau zilnic până la Habla şi şase elevi de liceu şi doi studenţi universitari studiau în oraşul Qualqiliya. Habla era, înainte de Zid, la un drum de doar 2,5 km pentru studenţi, astăzi ei trebuie să meargă 5 km şi să aştepte deschiderea uneia dintre porţile Zidului.

Cel puţin 234 de hectare din pământurile satului au fost confiscate în zona de sud pentru Zid. Unele dintre aceste pământuri sunt folosite pentru grâne (84 de hectare) şi restul (150 de hectare) sunt pământuri pentru păşunat, folosite pentru animale.

Conform Comitetului Popular Împotriva Zidului, cazul Arab ar-Ramadin este unul simptomatic al politicii de Ocupare pentru epurarea etnică. Proiectul este însoţit de expansiunea lentă, dar sigură, a Zidului, a aşezărilor şi a drumurilor numai pentru ocupanţi, a punctelor de control şi a complexităţii de ordine şi restricţii militare care creează o presiune continuă asupra centrelor locuite de palestinieni. Satele ca Arab ar-Ramadin, care sunt înconjurate complet de către Zid şi de aşezările ocupante, trăiesc sub cea mai serioasă ameninţare.

În prezent, sunt 14 sate cu o populaţie totală de 6.314 de locuitori care se confruntă cu iminenta distrugere a caselor şi a expulzării de pe pământurile lor. “””

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: